Bestyrelsensberetning 2019/2020

Bestyrelsens beretning for året 2019-20.

Forkortelser: 

DSOM= Dansk Selskab for Ortomolekylær Medicin, KAM = Komplementær og alternativ medicin, KAB = Komplementær og alternativ behandler, RAB = Registreret alternativ behandling, SR = SundhedsRådet, SRAB = Styrelsen for Patientsikkerheds Råd vedr. Alternativ Behandling, StPS = Styrelsen for Patientsikkerhed. 

SundhedsRådets medlemmer 

SundhedsRådet har pt 11 skolemedlemmer, 9 foreningsmedlemmer og 5 støttemedlemmer. Bestyrelsens sammensætning:
SundhedsRådets (SR) bestyrelse har siden sidste repræsentantskabsmøde bestået af: 

  • Nana Hellsten formand, Healer, Repræsentant i SRAB 
  • Jesper Hollensberg næstformand. Heilpraktiker, Repræsentant i SRAB 
  • Dorte Malmgren, Massør, Repræsentant i SRAB. 
  • Rie Brandenborg, Psykoterapeut. 
  • Anita Holst Arent, Ernæringsterapeut.

Administrativ medarbejder:

Liejane Rasmussen er SR’s administrative medarbejder. Liejane kontaktes på 

bogholderi@sundhedsraadet.dk 

Bestyrelsesmøder:

Der er afholdt 10 Skype møder i bestyrelsen. 

Bestyrelsen var helt ny, og har skulle finde et fælles fodslag. Vi har i bestyrelsen været ramt af flere personlige udfordringer, hvilket har bevirket at arbejdet ikke har været så stringent som vi alle har kunnet ønske os. Vi ser frem mod et mere almindeligt arbejdsår for SundhedsRådet i 2020/2021.

Møder i STPS/SRAB:

Normalt inviterer STPS til møder i SRAB 2 gange årligt, herunder også 2 underudvalgsmøder i Rådgivende udvalg, og i Internationalt/ Forskningsudvalg. 

I året 2019/2020 har samarbejdet med STPS/SRAB være noget udfordret. Først pga. af Folketingsvalget 2019, hvor hele embedsværket sættes på standby op til et valg, – siden pga. af COVID-19.

SRAB har i perioden siden sidste Repræsentantskabsmøde i 2018 kun afholdt 1 møde, – det Rådgivende udvalg har afholdt 2 møder og ingen møder i det Internationale/Forskningsudvalg.

SundhedsRådets repræsentanter i SRAB i 2019/2020 har været: 

  • Nana Hellsten (også medlem af forsknings og internationalt udvalg, samt det rådgivende udvalg)
  • Jesper Hollensberg(også medlem af det rådgivende udvalg)
  • Dorte Malmgren
  • Mia Damhus (også medlem af forsknings og internationalt udvalg)

Officielle referater fra SRAB-møderne findes på SST’s hjemmeside www.sst.dk 

Registreringsgodkendelser:

STPS har siden 1. november 2019 ansat en jurist Jens Vikner, hvis arbejdsområde bl.a er at sikre at hele RAB/området er opdateret, samt at behandlingstiden for ansøgninger fra foreninger som ansøger om at blive godkendt RAB-registrerende skal blive kortere. Det har også været et ønske fra STPS, at foreningerne fik en mere direkte kommunikation til en person i STPS, som er ansvarlig for dette område.

Alle foreninger som er RAB-registrerede af STPS, har I efteråret/vinter skulle indsende dokumentation til STPS. Det har drejet sig om foreningsvedtægter, referater for generalforsamlinger samt medlemmernes dokumentation for uddannelse/efteruddannelse, samt procedure for genfornyelse af RAB hver 3. år.

SundhedsRådet har bistået flere foreninger i dette arbejde, som var omfattende for mange foreninger.

I praksis har det vist sig, at det stadig er langtrukkent for en forening at få en RAB-registrerings tilladelse, selv med advokat bistand. Samarbejdet med STPS her er stadig utrolig trægt.

Bevilling til SRAB og Folkemødet 2019:

DSOM, RAB-forum og SR søgte sammen i 2018 om en bevilling til en synliggørelse af RAB-ordningen og alternativ/komplementærbehandling, herunder en bevilling til deltagelse på Folkemødet. 

Charlotte Yde stod for planlægningen, sammen med Jesper Hollensberg(SR), Nana Hellsten(SR), Anna Iben Hollensberg(DSOM), Jane Birkedal (RABforum)

Vi havde et fint Folkemøde 2018, godt samarbejde både personligt og fagligt. 

Det var et stort arbejde, som vi var villige til at påtage os igen året 2020, – DSOM ville gerne deltage, RABforum var afventende, – så kom COVID-19 og Folkemødet blev aflyst.

 

SRAB´s hjemmeside:

SRAB´s hjemmeside er nu nedlagt, og lagt under STPS´s hjemmeside. Siden bliver nu primært blive brugt til og oplyse om registreringsordningen, samt til at informere brugere af KAM om alternativ og komplementær behandling. 

Find behandler menuen er bortfaldet, det er nu det enkelte foreningers ansvar at deres hjemmeside har den funktion.

Hjemmesiden:

Lui Wallentin er SundhedsRådets webmaster. Lui har sørget for at opdatere SundhedsRådets IT-sikkerhed til de nye standarder og sikkerhed. 

Lui tilbød også SR’s medlemmer hjælp til deres egne hjemmesider, hvilket flere at vores foreninger har benyttet sig af.

Skolerne har fået nye bokse med diverse info https://sundhedsraadet.dk/medlemmer/ 

Skole- og foreningsmedlemmer har det sidste år selv kunne publicere arrangementer direkte på opslagstavlen på SundhedsRådets hjemmeside. I praksis blev det i form af en formular, hvor man indtaster overskrifter, beskrivelse, pris, link til tilmelding samt indsætter et billede. 

For at sikre mod misbrug har alle indlæg skulle godkendes af bestyrelsens hjemmeside-administrator (Jesper Hollensberg), inden de bliver offentliggjort. Det er fortsat et krav, at arrangementet skal ligge på skolens eller foreningens egen hjemmeside eller Facebook-side, så det er tydeligt, hvem der står bag arrangementet. 

SundhedsRådets bestyrelse ønsker at ”facelifte” vores hjemmeside, vi arbejder med 2 versioner. Enten at revidere/forenkle nuværende hjemmeside eller starte på ny med at få lavet en helt ny hjemmeside. Det er et arbejde som kommer til at løbe den næste periode. 

Optagelse af nye medlemmer:

SundhedRådet har ikke fået nye medlemmer i året 2019/2020.

Certificeringsordning for skoler som er medlemmer af SundhedsRådet:

Bestyrelsen har i 2019/2020 skullet arbejde med hvorledes skolerne gennem SundhedsRådet kan udvikle en certificeringsordning, – således at det bliver synligt for offentligheden, hvad skolerne tilbyder. Ordningen tænkes som en pendant til RAB-kravene for behandlerne. Dette arbejde er desværre ikke kommet i gang, bestyrelsen synes stadig dette arbejde har høj prioritering, og det har høj prioritet – det er et ressourcekrævende arbejde som bestyrelsen har måtte udsætte.

Motivation for arbejdet med skolerne: 

”Baggrunden for forslaget er, at SR i 2017 ajourførte krav til skoler, som ønskede optagelse i SR. De skoler som er optaget efter denne dato lever op til de nye krav. ”Gamle” skole medlemmer gør muligvis også, men det ved vi ikke om de gør. Ordningen tænkes at være frivillig, så de skoler som ikke har mulighed for at leve op til kravene fortsat kan være medlemmer af SR og få ajourført deres viden om f.eks. lovgivning. Arbejdet vil pågå fremover(Bestyrelsens beretning for året 2018/2019)

Etisk råd: 

Der har ikke været sager i etisk råd i dette arbejdsår. 

Charlotte Yde skrev sidste år ”Det er en særlig opgave for mig i år, som afgående formand, at skrive bestyrelsens beretning”. Jeg kan så tilføje, at det også har været en særlig opgave for mig, at skrive bestyrelsens beretning for året 2019/2020, – det har været et år hvor flere af bestyrelsens medlemmer har været hårdt prøvet, både personligt/arbejdsmæssigt og vi har desværre måtte sige farvel til bestyrelsesmedlem Anita Holst midt i perioden. 

COVID-19 har båret noget af ansvaret, personligt arbejder jeg jo deltid som anæstesisygeplejerske på Universitetssygehuset i Lund i Skåne(hvor jeg bor), her har jeg været pålagt siden marts at arbejde fuldtid og vagter i 3-holdskift – så da andre lukkede ned – blev der lukket op for arbejdskravet til mig. Dette lå ikke i kortene da jeg sagde ja til at være formand for SundhedsRådet. Bestyrelsen har arbejdet med SundhedsRådet med de ressourcer vi har haft, og ser frem til en mere rolig fase i fremtiden.

Jeg vil takke alle for det første år i stolen, dejligt at mange medlemmer/og ikke medlemmer retter henvendelse til SundhedsRådet med alle mulige problematikker, – vi forsøger at hjælpe alle, som søger vores hjælp og støtte. 

TAK for tilliden. 

Mange hilsener på bestyrelsens vegne Nana Hellsten
Formand for SundhedsRådet 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *