Om SundhedsRådet

SundhedsRådet er en paraplyorganisation for foreninger og skoler inden for komplementær- og alternativ behandling i Danmark. 

Vores vision er at:

 • At udbrede kendskabet til- og forståelsen for komplementær- og alternativ behandling som behandlingsformer, der virker sundhedsfremmende, ved at understøtte kroppen og sindet og dermed klientens egne helbredende kræfter.
 • At synliggøre komplementær- og alternativ behandling for borgerne.
 • At formidle viden om- og repræsentere komplementær- og alternativ behandling over for politikere, offentlige myndigheder, andre sundhedsorganisationer og internationale relationer.

Vi arbejder for:

 • En helhedspræget forståelse for sundhed og sygdom i et ligeværdigt samarbejde med det etablerede sundhedssystem
 • At integrere komplementær- og alternativ behandling i den offentlige sektor i et ligeværdigt samarbejde
 • At den enkelte borger har valgfrihed mellem komplementær- og  alternativ behandling og konventionel behandling på lige økonomiske vilkår.
 • At styrke samarbejdet mellem skoler og foreninger.
 • At styrke dialogen mellem branchen og myndighederne
 • At sikre- og øge den faglige kvalitet af uddannelse og behandling inden for branchen.

Repræsentantskab

Repræsentantskabet er SundhedsRådets øverste myndighed, og det rummer repræsentanter for skoler, behandler- og patientforeninger, som har stemmeret ved det årlige repræsentantskabsmøde. Alle har mulighed for at melde sig til poster i SundhedsRådets interne udvalg.

Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde hvert år inden udgangen af maj måned. Repræsentantskabet består af op til 3 repræsentanter fra hvert ordinært medlem og alle valgbare til bestyrelse, råd, nævn og udvalg og med stemmeret. Støttemedlemmer kan deltage med op til 3 repræsentanter hver, alle med taleret, men uden stemmeret eller valgbarhed til bestyrelse, råd eller nævn, men støttemedlemsrepræsentanter kan vælges til SundhedsRådets interne udvalg. Repræsentantskabet vælger en bestyrelse bestående af formand, kasserer og op til 5 bestyrelsesmedlemmer blandt de valgbare repræsentanter.

Kontingent fastsættes af Repræsentantskabet. 

SundhedsRådets bestyrelse

Sundhedsrådet tegnes af formand og kasserer og/eller næstformand. 

SundhedsRådets bestyrelse sørger for at: 
 • Formålsparagrafferne opfyldes
 • Arbejder på at udbrede kendskabet til KAM, Komplementær og Alternativ Medicin i Danmark
 • Godkende optagelse af nye medlemmer
 • Kommunikere med myndigheder, bl.a. ved at være repræsenteret i Sundhedsstyrelsens Råd for Alternativ Behandling (SRAB)

Læs mere om SundhedsRådets bestyrelse

SRAB

Sundhedsstyrelsens Råd for Alternativ Behandling (SRAB) hører under Styrelsen for Patientsikkerhed og fungerer som kontaktflade mellem alternativ behandling og Sundhedsstyrelsen. 

Rådet har følgende medlemmer: 

 • Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Forbrugerrådet
 • Sundhedministeriet
 • Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin
 • SundhedsRådet
 • RAB-forum
 • Landsorganisationen Natursundhedsrådet
 • Lægeforeningen
 • DSR - Dansk Sygepleje Råd

SRAB har til opgave at:

 • inspirere Styrelsen for Patientsikkerhed i forbindelse med rådgivning af andre styrelser, ministerier, institutioner, alternative brancheforeninger mv.
 • inspirere til brobygningsprojekter mellem det etablerede sundhedsvæsen og alternative behandlere
 • formidle viden om det alternative område til det etablerede sundhedsvæsen og offentligheden
 • drøfte integrering af alternativ behandling i det etablerede sundhedsvæsen.

Se Kommissorium for SRAB https://stps.dk/da/ansvar-og-retningslinjer/alternativ-behandling/srab/kommissorium/