Historien om SundhedsRådet

SundhedsRådet blev stiftet den 3. januar 1998.

AnneMarie Goldschmidt, som var formand fra 2003 – 2011 har nedskrevet Rådets historie, som du kan læse i sin fulde længde herunder.

AnneMarie indleder med at skrive: ” Som det er set i mange andre sammenhænge, så var det nødvendigt, at de alternative behandlere fandt sammen og blev enige, for således at kunne tale med en fælles stemme overfor det ”etablerede” system.”

I gennemgangen af SundhedsRådets historie kan du også læse om:

 • Hvornår blev SundhedsRådet stiftet, og hvilket arbejde lå forud for stiftelsen?
 • Hvilken struktur havde SundhedsRådet fra starten?
 • Sundhedsstyrelsens Råd vedr. Alternativ Behandling (SRAB) www.srab.dk.
 • Registreringsordningen (RAB ordningen).
 • Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB), som blev nedlagt i 2011.
Historien i sin fulde længde
Sammendrag af SundhedsRådets historie 1998 – 2009

Af Annemarie Goldschmidt
SundhedsRådets Historie som PDF

Hvornår blev SundhedsRådet stiftet, og hvilket arbejde lå forud for stiftelsen?

SundhedsRådet blev stiftet den 3. januar 1998 kl. 16.03
Meget arbejde var gået forud, og ideen udsprang bl.a. fra arbejdet i Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling (SRAB), som så dagens lys i 1985.

Som det er set i mange andre sammenhænge, så var det nødvendigt, at de alternative behandlere fandt sammen og blev enige, for således at kunne tale med en fælles stemme overfor det ”etablerede” system.
Tankerne blev omsat til handling: Repræsentanter for en række alternative / komplementære  foreninger og organisationer mødtes den 9. og 10. februar 1996 på Sonnerupgård i Hvalsø til et ”fremtidsværksted”, som havde professionelle mødeledere.

Temaet var  ”Indflydelse på fremtidens arbejde i Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling”.
Efterfølgende blev der arbejdet intenst med etablering af en fælles paraplyorganisation, hvis formål var at samle alle de alternative / komplementære under én hat. Flere møder blev afholdt, en struktur blev vedtaget, navnet SundhedsRådet blev valgt, et logo blev skabt. Det samme logo som vi anvender i dag.
Vedtægter blev formuleret i løbet af 1996 og 1997 og renskrevet, således at de kunne blive vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. januar 1998.

Vedtagelsen fandt sted.

SundhedsRådet som paraplyorganisation for foreninger af behandlere, leverandører / forhandlere, brugere samt skoler / uddannelsessteder var en realitet. Entusiasmen var stor.
Hvilket formål var der med dannelsen af SundhedsRådet?  Hvilke mål havde organisationen?
Som ovenfor nævnt var formålet at samle alle alternative / komplementære behandlere under én hat, og den første række af delmål, der blev formuleret, og har dannet baggrund for formuleringen af SundhedsRådets vedtægter, kunne sammenfattes i tre hovedpunkter:

 1. alternative / komplementære behandlere i én organisation
  2. uddannelse / dygtiggørelse
  3. dialog (internt og eksternt.)

Hvor langt er vi nået på disse tre hovedområder?

 1. SundhedsRådet blev dannet som en paraplyorganisation. Efter den endelige start er behandlerforeninger, skoler, bruger- og erhvervsgrupper kommet ind, gået ud eller forblevet, og nye er kommet til..
 2. SundhedsRådet har via sine daværende repræsentanter i Sundhedsstyrelsens rådgivergruppe og i Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling været med til at påvirke indholdet i og vedtagelsen af Loven og Bekendtgørelsen om Registrering af Alternative Behandlere – RAB. SundhedsRådets skolegruppes medlemmer har støttet hinanden i at bedre såvel kvantitet som kvalitet af uddannelserne inden for komplementær og alternativ behandling.
 3. Status på dialog-området er ”Brobygningsgruppen”s arbejde, der har resulteret i Fælles Fagligt Fokus-dage alene (18. august 2005) samt med Landsorganisationen NaturSundhedsrådet og Holistisk Sundhed (29. oktober 2005). Herunder også dialogen på formøder mellem organisationernes repræsentanter i Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling og i Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling samt i deltagelse i konferencer, møder og i forskningsarbejde i forskellige sammenhænge.

Hvilken struktur havde SundhedsRådet fra starten?

SundhedsRådets struktur var fra starten fire grupper: gruppen af behandlerforeninger, gruppen af brugerforeninger, gruppen af leverandører / forhandlere / erhverv samt gruppen af skoler / uddannelsessteder.
Hver af disse fire grupper valgte af deres midte repræsentanter til en ”bestyrelse”, som skulle fungere som ”praktiske grise”. Denne bestyrelse fil senere navnet ”Hovedbestyrelsen” for ikke at blive forvekslet med bestyrelserne for de enkelte behandlerforeninger. Det var fra starten tanken, at Hovedbestyrelsen ud af sin midte skulle udpege et Forretningsudvalg.

Dette er aldrig blevet effektueret, men muligheden står fortsat åben.

Hver af grupperne skulle i forbindelse med det årlige repræsentantskabsmøde vælge fire repræsentanter til hovedbestyrelsen. Dette ”skulle” blev på Repræsentantskabsmødet den 19. maj 2006 ændret til ”kan vælge max. 4 personer”
Vedtægterne gav også mulighed for at nedsætte forskellige faste udvalg og derigennem at være repræsenteret i brede sammenhænge..

Ny struktur i 2008

Efter at SundhedsRådets havde eksisteret i næsten 10 år, opstod behovet for at se på visionerne og på strukturen. Derfor blev der i 2007 nedsat et Visions- og Struktur-udvalg, som arrangerede to møder for de meget engagerede repræsentanter. En skitse til vedtægtsændringer blev behandlet, beslutninger truffet, og på denne demokratiske baggrund blev de endelige og gennemgribende vedtægtsændringer formuleret.
De blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer på Repræsentantskabsmødet den 16. maj 2008.
Den nye struktur betød, at begrebet ”hovedbestyrelse” blev ændret til ”bestyrelse”, og denne nye bestyrelse fik flere beføjelser end tidligere, hvilket bl. a. havde til formål at lette og effektivisere nogle forretningsgange, også i forbindelse med optagelse af nye behandlerforeninger og skoler.
Bestyrelsen blev valgt ved direkte valg på Repræsentantskabsmødet. Et PR-udvalg og et Uddannelsesudvalg blev nedsat, og en helt ny funktion så dagens lys:

SundhedsRådets Debatforum.

Repræsentanter til Sundhedsstyrelsens Råd vedr. Alternativ behandling (SRAB) samt til Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) blev fortsat valgt på Repræsentantskabs- mødet. Repræsentanter til SRAB for ét år ad gangen, til ViFAB for tre år ad gangen. Den til enhver tid siddende formand for Sundhedsrådet er ”født” medlem af SRAB.
Den nye struktur og de ændrede vedtægter betyder også, at såvel gruppen af behandlerforeninger samt gruppen af skoler ophørte som selvstændige grupper med egne vedtægter. Ansøgninger om optagelse i SundhedsRådets behandler- og skolegruppe sendes direkte til bestyrelsen. Skole- og behandlergruppen bistår med rådgivning og vejledning til ansøgerne, og optagelseskriterierne er baseret på det store arbejde, der frem til 2008 blev udført i grupperne.
I forbindelse med de ovenfor omtalte vedtægtsændringer blev brugergruppen og erhvervsgruppen samlet ”under én hat” som støttegruppe.

Sundhedsstyrelsens Råd vedr. Alternativ Behandling (SRAB).

Dette råd blev oprettet i 1985, og i mange år havde SundhedsRådet syv repræsentanter i rådet, LNS havde tre, Holistisk Sundhed (Dansk Selskab for Holistisk Sundhedsforståelse) én plads og Samarbejdende Danske Zoneterapeuter 3 pladser.
Ved en ændring af kommissoriet for SRAB I foråret 2005 arbejdede en ”kommissoriegruppe” med at udforme et forslag til nyt kommissorium for Sundhedsstyrelsens Råd vedr. Alternativ Behandling. Gruppen lavede et flot arbejde, men kunne blot ikke nå til enighed om at udarbejde en liste over, hvorledes den alternative side fremover skulle repræsenteres i Rådet.
På den baggrund fremlagde Michael von Magnus sin liste, som efter debat blev vedtaget. Her blev Samarbejdende Danske Zoneterapeuters repræsentation slettet, SundhedsRådets 7 pladser blev reduceret til 3, LNS beholdt sine 3, Holistisk Sundhed fik 2, og den nystiftede forening RAB-forum fik 3 pladser.

En helt ny situation var opstået.

I SundhedsRådet besluttedes det at bruge repræsentationen så konstruktivt som overhovedet muligt. Det allerede igangsatte Brobygningsarbejde mellem LNS, HS og SundhedsRådet dannede en god basis herfor.

Arbejdet i Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling.

Dette arbejde skal nævnes i gennemgangen af SundhedsRådets ”historie”, da det, den langsommelige procedure til trods; ER et af de steder, hvor vi som organisation har haft mulighed for at lade vores stemme høre.
Det er i Sundhedsstyrelsens Råd vedr. Alternativ Behandling, at kimen til oprettelsen af Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) blev lagt, og det er også i Sundhedsstyrelsens Råd at hele spørgsmålet om at lave en ”registreringsordning” for alternative behandlere blev startet. En form for ”godkendelse” af alternative behandlere, som kunne være en kvalitetssikring for brugerne.
Den 19. marts 2002 fandt en ”Høring om Alternativ Behandling” sted på Christiansborg foranlediget af Folketingets Sundhedsudvalg. Inden da havde der allerede været en arbejdsgruppe, bestående af personer fra både SundhedsRådet og LNS, som havde arbejdet med at klarlægge præmisserne for en sådan ordning.
Efter høringen blev den politiske kontakt intensiveret, og Beslutningsforslag B 47 om ”Registreringsordning for Alternative Behandlere blev vedtaget i Folketinget den 10. april 2003.
Sundhedsstyrelsen udpegede efterfølgende en rådgivningsgruppe på fem personer, tre fra SundhedsRådet og to fra LNS. Denne gruppe skulle bl.a. rådgive Sundhedsstyrelsen i forbindelse med tilblivelsen af loven.
Gruppen blev indkaldt til det første møde i Sundhedsstyrelsen i april 2003. SundhedsRådets tre repræsentanter skulle derved også kunne informere SRs behandlerforeninger (senere benævnt ”brancheorganisationer”) om udviklingen og fremskridtene på det politiske plan. Dette skete i et vist omfang, idet detaljerne ikke kunne offentliggøres på det tidspunkt.

Registreringsordningen

Registreringsordningen blev en realitet, d.v.s. vedtaget ved lov den 19. maj 2004 med efterfølgende Bekendtgørelse af 25. juni 2004.
Ordningen medførte, at de enkelte brancheorganisationer, uanset om de var medlem eller ikke var medlem af en paraplyorganisation, kunne ansøge Sundhedsstyrelsen om at blive godkendt som værende registreringsansvarlig.
Fik de godkendelsen, så betød det, at de derefter kunne godkende deres EGNE medlemmer som Registreret Alternativ Behandler (RAB), hvis disse medlemmer ønskede det, og hvis de opfyldte bestemte krav vedr. omfang og indhold af uddannelse. Det var – ironisk nok – kriterierne for opnåelse af momsfritagelse, der dannede grundlaget for omfanget af nødvendig uddannelse for opnåelse af titlen Registreret Alternativ Behandler. (Læs mere på www.sst.dk) Ingen paraplyorganisation kunne være registreringsansvarlig.

3 foreninger, der hurtigt blev registreringsberettigede, blev udpeget til at hjælpe foreninger, som endnu ikke kunne blive registreringsberettigede. Desværre valgte disse foreninger at forlade SundhedsRådet og starte deres egen paraplyorganisation. således at der i dag er 3 paraplyorganisationer for komplementær og alternativ behandling: SundhedsRådet, LNS og RAB-forum. Dertil kommer Holistisk Sundhed, som ser sig selv som en medlemsorganisation for enkeltmedlemmer, ikke en paraplyorganisation.

RAB-udvalg

SundhedsRådet nedsatte i 2006 et RAB-udvalg, som dels har hjulpet ansøgende brancheforeninger med råd og dåd, dels har stået for den endelige udformning af RAB-certifikatet og af SundhedsRådets brochure vedr. Registreringsordningen. Denne brochure kan fås ved henvendelse til SundhedsRådets formand.
RAB-certifikatets ordlyd er analog med den, som blev meget positivt modtaget i Sundhedsstyrelsens Råd vedr. Alternativ Behandling i efteråret 2004.
I dag laver de forskellige foreninger selv deres RAB-certifikat, og kan dermed give det et mere brancheorienteret præg.
RAB-udvalgets arbejde blev afsluttet i 2008, hvorfor det i 2009 blev nedlagt og erstattet med et uddannelsesudvalg, der består af repræsentanter fra både skoler og behandlerforeninger.
I løbet af de første år efter Registreringsordningens vedtagelse, blev de fleste af SundhedsRådets behandlerforeninger godkendt til at RAB registrere sine medlemmer. Den sidste forening indsendte sin ansøgning sommeren 2009.

Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)

Dette center blev oprettet i 2000 og har til formål at sprede viden om komplementær og alternativ behandling(KAB) samt at give støtte til forskning i KAB. (Se www.vifab.dk)
SundhedsRådet havde fra starten 2 repræsentanter i ViFABs bestyrelse, men ved ændringer i sammensætningen i 2009 har både vi og LNS måttet afgive hver en plads. På SRs hjemmeside findes en gennemgang af arbejdet i ViFABs bestyrelse.

I dag bruger SundhedsRådets bestyrelse skole- og behandlergruppens arbejde til at optage og vejlede nye og gamle medlemmer af SundhedsRådet, samtidig er reglerne for optagelse i SundhedsRådet de samme.

Forskning

SundhedsRådet har tidligere haft et Forskningsudvalg, som arbejdede sammen med Forsknings- og Projektudvalget (FPU) under Sundhedsstyrelsen Råd vedr. Alternativ Behandling.. FPU eksisterer ikke mere, da dets mandat er opfyldt med dannelsen af ViFAB.
SundhedsRådet blev i 2005 opfordret til at indgå som samarbejdspartner i en forskergruppe, der har til huse på Syddansk Universitet i Odense. Centret, som blev oprettet for forskningsmidler givet af ViFAB, bærer navnet Ccescam Center for Crossdisciplinary Evaluation Studies in Complementary and Alternative Medicine (se http://www.sdu.dk/ccescam).
Samtidig hermed samarbejder vi med andre forskergrupper inden for komplementær og
alternativ behandling.

Debatforum

SundhedsRådets Debatforum har siden sin oprettelse i 2008 arrangeret eller været medarrangør af fire møder, hvoraf to handlede om forskning. Kulminationen på det første års arbejde var invitationen til de øvrige paraplyorganisationer om at deltage i et fællesmøde med emnet ”Synliggørelse af Komplementær og Alternativ Behandling. Både invitation, oplæg og referat findes på www.sundhedsraadet.dk.

Hvor er vi nu? Et tilbageblik og en fremadskuen.

Det er både interessant og tankevækkende at kaste et blik tilbage i tiden og se på SundhedsRådets historie. At stå med begge ben i ”nutid” og se på ”fortid”, samtidig med at vi arbejder for ”fremtiden”. Da vi lavede de omfattende vedtægtsændringer, så vi selvfølgelig også på SundhedsRådets FORMÅL, og det er interessant at se, at der her er ganske stor overensstemmelse mellem ”dengang” og ”nu”. På mødet i ”Fremtidsværkstedet” den 9. og 10. februar 1996 var et af temaerne ”Indflydelse på fremtidens arbejde i Sundhedsstyrelsens Råd vedr. Alternativ behandling”, og i dag er et af temaerne at ”arbejde for (yderligere) synliggørelse af komplementær og alternativ behandling”.
Vi har også bygget en bro mellem fortid og nutid: fra ”Brobygningsgruppen”, som indkaldte til et første møde den 18. november 2004, via ”Struktur- og Visionsudvalget” til ”Debatforum”, som er den åbne dør til udbygningen af både det interne samarbejde og det nære eksterne med de øvrige paraplyorganisationer.
Gennem dette arbejde og via fortsat deltagelse i forskningssamarbejder vil arbejdet med synliggørelse blive videreudviklet. Øget klarhed over egen identitet vil kunne give os øget indflydelse i arbejdet i såvel ViFAB som SRAB, og sidst, men ikke mindst, hjælpe os til en tydeligere profilering, så vi kan få gennemslagskraft i den offentlige debat om sundhed og forebyggelse i dagens Danmark.

 

Pin It on Pinterest