Vedtægter for SundhedsRådet

stiftet den 3. januar 1998
SundhedsRådet er en paraplyorganisation for komplementær/alternativ behandling i Danmark og arbejder for:

En helhedspræget forståelse for sundhed og sygdom i et ligeværdigt samarbejde med det
etablerede sundhedssystem

At integrere komplementær / alternativ behandling i den offentlige sektor i et ligeværdigt
samarbejde

At den enkelte borger har valgfrihed mellem komplementær / alternativ behandling og
konventionel behandling på lige økonomiske vilkår

§ 1 Organisationens navn og hjemsted
Stk. 1 Organisationens navn er SundhedsRådet.
Stk. 2 SundhedsRådet har værneting i København og adresse hvor, det til enhver tid besluttes,
at administrationen af organisationen skal finde sted.
Stk. 3 SundhedsRådets geografiske interesseområde er Danmark incl. Grønland og Færøerne.

§ 2 SundhedsRådets formål
Stk. 1 at udbrede kendskabet til og forståelsen for komplementær/alternativ behandling som
behandlingsformer, der virker sundhedsfremmende ved at understøtte kroppen og sindet
og dermed klientens egne helbredende kræfter.
Stk. 2 at gøre komplementær/alternativ behandling synlig for borgerne.
Stk. 3 at arbejde for forskningsdesign, som passer til holistiske behandlingsmetoder.
Stk. 4 at formidle viden om og repræsentere komplementær/alternativ behandling overfor
politikere, offentlige myndigheder, andre sundhedsorganisationer og internationale
relationer.

§ 3 Optagelsesbestemmelser
Stk. 1. Som ordinært medlem optages behandlerforeninger og skoler med baggrund i alternativ
sundhedsforståelse.
Stk. 2. Som støttemedlemmer optages erhvervs- og brugerorganisationer med baggrund i
alternativ sundhedsforståelse.
Stk. 3 Som Æresmedlemmer kan udnævnes personer, som via aktiv handlen har arbejdet for
eller kan støtte opfyldelsen af SundhedsRådets formålsparagraffer.
Stk. 4. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for optagelse af nye medlemmer.
Stk. 5. Optagelsen sker på baggrund af indstilling fra bestyrelsen og efter formel godkendelse på førstkommende repræsentantskabsmøde.

§ 4 Udmeldelse
stk. 1 Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen og med en måneds varsel til
udløbet af en kontingentperiode.
Stk. 2 Refusion af kontingent kan ikke finde sted.

§ 5 Eksklusion
Stk. 1 Medlemmer, der på trods af påtale fra bestyrelsen ved passivitet eller aktiv handling, er i
uoverensstemmelse med SundhedsRådets vedtægter og trufne beslutninger i henhold
hertil, kan af bestyrelsen indstilles til eksklusion.
Stk. 2 Endelig beslutning om eksklusion skal foregå på førstkommende ordinære
repræsentantskabsmøde.
Stk. 3 Repræsentanter for det til eksklusion indstillede medlem har taleret på det
bestyrelsesmøde, hvor sagen er på dagsordenen til beslutning, samt på det
førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvor indstillingen skal forelægges til endelig godkendelse.
Stk. 4 I perioden frem til førstkommende Repræsentantskabsmøde er medlemskabet
suspenderet.
Stk. 5 I suspensionsperioden bortfalder alle medlemsrettigheder.
Stk. 6 Refusion af kontingent kan ikke finde sted.

§ 6 Genindmeldelse
Stk. 1 Bestyrelsen kan efter skriftlig ansøgning godkende genindmeldelse af et medlem, som er
ekskluderet, såfremt det findes tilstrækkeligt begrundet, og kriterier for medlemskab i
øvrigt er opfyldt.
Stk. 2 Genindmeldelse behandles som optagelse af nye medlemmer jf. § 3.

§ 7 Medlemsrettigheder og pligter
Stk. 1 Enhver, der tilhører en af medlemskategorierne i § 3 stk. 1 og stk. 2 og som kan tilslutte
sig SundhedsRådets vedtægter kan optages som medlem af SundhedsRådet i henhold til
retningslinjerne i § 3 stk. 3
Stk. 2 SundhedsRådets ordinære medlemmer jf. § 3 stk. 1.har ret til at bruge medlemskabet af
SundhedsRådet og dettes logo i forbindelse med egen skiltning og markedsføring efter
retningslinjer godkendt af repræsentantskabet.
Stk. 3 Personer som efter valg eller udpegning repræsenterer SundhedsRådet, skal handle i
overensstemmelse med SundhedsRådets vedtægter og vedtagelser.
Stk. 4 Varetagelse af tillidsposter i SundhedsRådets regi forudsætter til stadighed personligt
medlemskab af den medlemsforening eller tilknytning til den skole, som er grundlaget
for valgbarheden.

§ 8 Repræsentantskabsmødet
Stk. 1 Repræsentantskabsmødet er SundhedsRådets øverste myndighed.
Stk. 2 Repræsentantskabet består af op til 3 repræsentanter fra hvert ordinært medlem jf. § 3
stk. 1., alle valgbare til bestyrelse, råd, nævn og udvalg og med stemmeret.
Stk. 3 Støttemedlemmer jf. § 3 stk. 2. kan deltage som tilforordnede med op til 3 repræsentanter
hver, alle med taleret, men uden stemmeret eller valgbarhed til bestyrelse, råd eller nævn.
Stk. 4 Støttemedlemsrepræsentanter kan vælges til SundhedsRådets udvalg.
Stk. 5 Repræsentantskabet vælger en bestyrelse bestående af formand, kasserer og op til 5
bestyrelsesmedlemmer blandt de valgbare repræsentanter.
Stk. 6 Repræsentantskabet kan beslutte, at SundhedsRådet skal have et forretningsudvalg og
kan fastlægge en forretningsorden for dette.
Stk. 7 Kun punkter, der er optaget på Repræsentantskabsmødets dagsorden, kan komme til
bindende afstemning.
Stk. 8 Vedtagelser/forkastning af dagsordensforslag på Repræsentantskabsmødet føres til
referat. Referat skal godkendes og underskrives af mødets referent, dirigent og
bestyrelsesformand.

§ 9 Ordinært Repræsentantskabsmøde
Stk. 1 Afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
Stk. 2 Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være
bestyrelsen i hænde senest 1 måned før repræsentantskabsmødet.
Stk. 3 Indkaldelse sker skriftligt til hvert enkelt medlem med mindst seks ugers varsel.
Dagsorden, bestyrelsens beretning, budget og regnskab samt indsendte forslag fra
bestyrelse og medlemmer udsendes til repræsentantsskabsmedlemmerne senest 14 dage
før repræsentantskabsmødet.
Stk. 4 Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter:
1.Valg af dirigent2. Valg af referent og stemmeudvalg
3. Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra udvalg, råd og nævn
4. Optagelse af medlemmer jvf. § 3
5. Regnskab
6. Indkomne forslag
7. Handlingsplan for det kommende år
8. Nedsættelse af faste udvalg
9. Budget
10. Fastsættelse af kontingent
11. Fastsættelse af bestyrelsens honorar / godtgørelse
12. Valg af formand (hvert andet år)
13. Valg af kasserer (hvert andet år). Såfremt ingen stiller op eller kassereren går af i
utide, konstituerer bestyrelsen sig med en kasserer.
14. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
15. Valg til faste udvalg
16. Valg til eksterne råd og nævn
17. Valg af intern revisor og suppleant
18.Eventuelt

§ 10 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
Stk. 1 Hvis et flertal af bestyrelsesmedlemmer eller minimum 25% af SundhedsRådets ordinære
medlemmer skriftligt fremsætter anmodning om afholdelse af ekstraordinær
repræsentantskabsmøde, skal dette ske senest otte uger efter anmodningens fremkomst.
Stk. 2 Anmodningen skal indeholde angivelse af de punkter, som ønskes behandlet.
Stk. 3 Indkaldelse kan i øvrigt ske efter gældende regler for indkaldelse til ordinært
repræsentantskabsmøde.
Indkaldelse skal indeholde det/de forslag, som ønskes behandlet.
Stk. 4 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan ikke afholdes to uger før og to uger efter det
ordinære repræsentantskabsmøde.

§ 11 Afstemningsregler
Stk. 1 Før hver afstemning gennemgår dirigenten fremgangsmåden ved den konkrete
afstemning. Det gælder hvad enten det vedrører valg eller beslutninger af anden art.
Stk. 2 Alle afstemninger, undtagen vedtægtsændringer, afgøres ved simpelt flertal blandt de
fremmødte stemmeberettigede repræsentanter. Simpelt flertal betyder at antallet af jastemmer
skal overstige antallet af nejstemmer.
Stk. 3 Hvis en post som bestyrelsesmedlem eller suppleant er ledig og der er opstillet to eller
flere kandidater, bliver den person valgt, som får flest stemmer. Hvor der er tale om valg
mellem flere personer skal afstemningen altid ske skriftligt. Står stemmerne lige, må der
trækkes lod om den konkrete post.
Stk. 4 Ved afstemning om andre beslutninger gælder det, at et forslag er vedtaget, hvis der er
simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er forslaget ikke vedtaget og bortfalder
derfor.
Stk. 5 Hver stemmeberettiget repræsentant har én stemme.
Stk. 6 Enhver afstemning på repræsentantskabsmødet skal foregå skriftligt, såfremt dirigenten
eller fem repræsentanter kræver det.
Stk. 7 Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
Stk. 8 Kun de, som repræsenterer SundhedsRådets ordinære medlemsorganisationer eller skoler
jf. § 3 stk. 1, har stemmeret på SundhedsRådets repræsentantskabsmøde.

§ 12 Vedtægtsændringer
Stk. 1 Vedtægtsændringer kan vedtages, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede repræsentanter
er tilstede, og mindst 2/3 af disse stemmer herfor.Stk. 2 Er der ikke 1/3 af de stemmeberettigede repræsentanter fremmødt, men halvdelen af de
fremmødte stemmer for vedtægtsændringer, kan vedtægtsændringer vedtages på et
efterfølgende ordinært eller ekstraordinært repræsentantskabsmøde med 2/3 flertal uden
hensyn til fremmødet.

§ 13 Tegningsret
Stk. 1 SundhedsRådet tegnes af formanden og kasserer eller sekretær i forening.

§ 14 SundhedsRådets DebatForum
Stk. 1 DebatForum skal skabe rammerne for viden om og diskussion af væsentlige emner af
fælles interesse for SundhedsRådets medlemmer.
Stk. 2 DebatForum er åbent for alle med tilknytning til SundhedsRådets medlemmer.
Stk. 3 Møder i Debatforum afholdes mindst 2 gange årligt.
Stk. 4 Bestyrelsen har ansvar for planlægning og afvikling af møderne i DebatForum.
Stk. 5 Alle med adgang til DebatForum kan bidrage med forslag til emner og ideer til drøftelse
på DebatForum.

§ 15 Bestyrelsen
Stk. 1 Bestyrelsen består af formand, kasserer og op til 5 medlemmer, som vælges blandt
repræsentanterne for de ordinære medlemmer jf. § 3 stk. 1 for en periode på 2 år.
Stk. 2 Suppleanter til bestyrelsen vælges hvert år.
Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og evt. kasserer.
Stk. 4 Bestyrelsen kan oprette eller nedlægge ad hoc udvalg efter behov samt udpege
udvalgsmedlemmer hertil.
Stk. 5 Dersom et bestyrelsesmedlem afgår i funktionsperioden, indtræder en suppleant, der
fungerer frem til førstkommende repræsentantskabsmøde, hvor et nyt bestyrelsesmedlem
kan vælges for en 2-årig periode.
Stk. 6 Bestyrelsen forestår SundhedsRådets daglige drift og træffer beslutning i løbende sager.
Stk. 7 Bestyrelsen har ansvar for planlægning og afvikling af møder i DebatForum.
Stk. 8 Bestyrelsen godkender optagelse af nye medlemmer jf. § 3.
Stk. 9 Bestyrelsen kan indstille medlemmer til eksklusion jf. § 5 stk. 1.
Bestyrelsen kan godkende genindmeldelse af et medlem jf. § 6 stk. 1.
Stk. 11 Bestyrelsen har ansvaret for udførelsen af repræsentantskabets beslutninger.
Stk. 12 Bestyrelsen kan uddelegere opgaver til andre med reference til og under ansvar af
bestyrelsen.
Stk. 13 Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog afholdes mindst fire møder om året.
Stk. 14 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede,
heriblandt enten formanden eller næstformanden er til stede. Ved stemmelighed er
formandens stemme afgørende, ved formandens fravær næstformandens.
Stk. 15 Der føres protokol/referat ved bestyrelsesmøderne.
Stk. 16 Bestyrelsen kan tilknytte nødvendige resurser og anvende de nødvendige midler til både
ad hoc udvalg, PR og til administrative opgaver i foreningen.

§ 16 Kontingent
Stk.1 Kontingent fastsættes af repræsentantskabet, og bestyrelsen kan fastsætte betalingsterminerne.

§ 17 Regnskab og revision
Stk. 1 Regnskabsåret er kalenderåret.
Stk. 2 Regnskabet revideres af intern og/eller ekstern revisor efter repræsentantskabets
beslutning.

§ 18 SundhedsRådets opløsning
Stk. 1 Opløsning af SundhedsRådet kan ske efter beslutning herom på 2
repræsentantskabsmøder med mindst 3 måneders mellemrum, hvor 3/4 af de på
repræsentantskabsmødet fremmødte stemmeberettigede repræsentanter stemmer for.
Stk. 2 Foreningens midler skal anvendes til velgørende formål eller til formål, der svarer til
SundhedsRådets formålsparagraf. Det besluttende repræsentantskab afgør dette ved
almindeligt flertal.
Som vedtaget på stiftende møde den 3. januar 1998.
Med vedtægtsændringer ved repræsentantskabsmøderne 1.11.1998, 31.10.1999, 11.11.2000,
3.11.2001, 16.5.2002, 15.5.2004, 16.5.2008, 6.5.2009, 23.5.2013, 15. 5.2014
Dirigent
03.01.1998 Ivan Konnerup Nielsen
01.11.1998 Anne Marie Wesselhoff
31.10.1999 Anne Marie Wesselhoff
11.11.2000 Anne Marie Wesselhoff
03.11.2001 Jens Høyrup
16.05.2002 Anker Nielsen
15.05.2004 Palle Crone
20.05.2005 Anne Marie Wesselhoff
19.05.2006 Anne Marie Wesselhoff
2007 Jan Jensen
16.05.2008 Jan Jensen
01.05.2009 Allan Lorckmann
2010 Allan Lorckmann
2011 Peter Madsen
2012 Annemarie Goldschmidt
2013 Peter Madsen
2014 Peter Madsen

Pin It on Pinterest