Referat fra Repræsentantskabsmøde 2022

Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Odense den 21. marts 2022

Til stede:
Jesper Koefoed (FRFM), Pia Dean (FDK), Rikke Goerlich (Urteskolen), Frede Christensen (DAKOBE), Jesper Hollensberg (NCNM), Ester Liboriussen (FN), Mie Thorsen (Foreningen Alma), Birgit Bak (Dansk Heilpraktikerforening), Manuela Lærke (DAKOBE), Stine Mathieu (Dansk Heilpraktikerforening), Nana Hellsten (HealerRingen)

1. Valg af dirigent
Stine Mathieu

2.Valg af referent og stemmeudvalg
Jesper Hollensberg

3.Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra udvalg, råd og nævn

SundhedsRådets medlemmer
SundhedsRådet har pt 8 skolemedlemmer, 8 foreningsmedlemmer og 3 støttemedlemmer. Bestyrelsens sammensætning:
SundhedsRådets (SR) bestyrelse har siden sidste repræsentantskabsmøde bestået af:
Nana Hellsten formand, Healer-Ringen, Repræsentant i SRAB
Stine Mathieu, næstformand. Dansk Heilpraktiker Foreningen, Repræsentant i SRAB
Jesper Hollensberg, Nordic College og Natural Medicine (NCNM), Repræsentant i SRAB
Manuela Lærke, DAKOBE, Repræsentant i SRAB.
Frede Christensen DAKOBE.

Administrativ medarbejder:
Liejane Rasmussen er SR’s administrative medarbejder. Liejane kontaktes på
bogholderi@sundhedsraadet.dk

Bestyrelsesmøder
Der er afholdt 9 BM, 8 på Zoom og 1 temadag.
Det er en dynamisk og arbejdsvillig bestyrelse, alle har være positive, aktive og fremtidsvisionære.

Møder med RAB forum
Vi har i 2021 fortsat vores møder/kontakt med flere politiske partier på Christiansborg. De partier vi er i kontakt med, tilkendegiver alle, at de ikke har problemer med RAB-registreringsordningen, – de ønskede ikke at ændre den – men nu hvor pandemien har lagt sig, ønsker vi at kontakte de sundhedspolitiske ordførere igen, med henblik på videre samarbejde. Disse møder er i samarbejde med RABforum.

RABforum og SundhedsRådet startede et samarbejde med jævnlige møder, og resultatet er blevet 3 aktive arbejdsgrupper på tværs af foreningerne.

Kontakt og samarbejde med STPS

Udvalget ”Kontakt og samarbejde med STPS”, harvde et meget godt samarbejde op til det ene møde som har været afholdt i STPS i 2021, vi havde her fælles punkter til dagsorden, og havde overordnet fælles holdninger til indhold i dagsorden.

Styrkelses af RAB-ordningen
Styrkelse af RAB-uddannelsen, er et meget aktivt udvalg – vi arbejder på at sørge for bedre kvalitet på uddannelsesområdet. Dette skal forstås på denne måde, at vi ønsker uddannelser kan dokumentere kvalitet/kvantitet i uddannelsen, undervisers CV/kompetencer, rammerne hvor uddannelsen afholdes, online/e-learning. Vi er startet med RAB-efteruddannelsen – meningen er at dette skal hjælpe foreningerne i deres arbejde med at godkende kurser, men også for at foreningernes medlemmer ikke skal købe kurser som ikke lever op til det de lover. Dette arbejde ønsker ikke at øget kravene, men at sørge for at kvaliteten højnes, indenfor de eksisterende rammer.

Medie-udvalg

Medie-udvalget har sat et undersøgelsesarbejde i gang, vi ønsker at undersøge NAFKAM i Norge. Hvordan fungerer NAFKAM for foreningerne, for brugerne, hvordan går det med forskning inden for det alternative- og komplementære område. Der er også produceret en artikel som vil blive sendt til foreninger og skoler, som kan anvendes i Nyhedsbreve, hjemmesider, som pressemeddelelse mm.
Vi har lagt meget energi i dette samaarbejde, det er vigtigt for vores område at vi står sammen på de områder hvor vi har fælles holdninger. Blandt andet i forhold til nogle brancheforeninger som ikke er med i vores fællesskaber, og som efter vores opfattelse skaber splitter branchen indefra. Det rammer alle os, som ønsker at højne og udvikle det alternative- og komplementære område.

Møder i STPS/SRAB
Normalt inviterer STPS til møder i SRAB 2 gange årligt, herunder også 2 underudvalgsmøder i Rådgivende udvalg, og i Internationalt/ Forskningsudvalg.
I året 2020/2021 har samarbejdet med STPS/SRAB også være noget udfordret på grund af Covid-19 pandemien. De medarbejdere i STPS som arbejder med SRAB, har haft andre arbejdsopgaver under pandemien. Hvorfor området og samarbejdet har ligget i dvale.
STPS har i året 2021 afholdt et møde i SRAB – ingen møder i det Rådgivende udvalg, og ingen møder i det Internationale/Forskningsudvalg.

SundhedsRådets repræsentanter i SRAB i 2021 har været:
Nana Hellsten (også medlem af forsknings og internationalt udvalg, samt det rådgivende udvalg)
Jesper Hollensberg (også medlem af forsknings og internationalt udvalg, samt det rådgivende udvalg)
Stine Mathieu
Manuela Lærke

Officielle referater fra SRAB-møderne findes på SST’s hjemmeside www.sst.dk

Samarbejde med STPS under Covid-19
SundhedsRådet har under pandemien og nedlukningerne ikke haft nogen kontakt eller samarbejde med STPS. Vi har ikke haft mulighed for have kontakt med STPS i forhold til vores område, al information som SundhedsRådet har sendt ud, har vi selv søgt på myndighedernes hjemmesider, og relevant viden er formidlet videre til vores medlemmer.

Registreringsgodkendelser
STPS´jurist Jens Vikner, hvis arbejdsområde bl.a er at sikre at hele RAB/området er opdateret, – har under pandemien været large i forhold til dokumentation af kurser og efteruddannelser af RAB-registrerede.

Alle foreninger som er RAB-registrerede af STPS, har I året 2021 skulle indsende dokumentation til STPS, men STPS og Jens Vikner har på grund af pandemien, ikke krævet dokumentation for efteruddannelse for RAB-registrede, da landet har været lukke ned i flere perioder. STPS har ønsket at modtage foreningsvedtægter, referater fra generalforsamlinger. Næste revision august 2022.
I praksis har det vist sig, at det stadig er langtrukkent for en forening at få en RAB-registrerings tilladelse, selv med advokat bistand. Der er stadig foreninger som oplever samarbejdet med STPS utrolig trægt.

Hjemmesiden
SundhedsRådets bestyrelse valgte i 2021 at få lavet en helt ny hjemmeside, da systemet bag den gamle hjemmeside ikke var opdateret til nye opgaver.
SundhedsRådet indgik samarbejde med grafiker Karen Krarup, dette samarbejde gav SundhedsRådet et nyt udtryk og logo. Hjemmesiden er også færdig, mangler lidt ”afpudsning” idet vi flyttede al gammel tekst over til den nye hjemmeside.
Vi er meget glade for dette arbejde, det giver os mulighed for selv at ændre og opdaterer tekst, – og dermed have en mere dynamisk hjemmeside

Optagelse af nye medlemmer
SundhedRådet har fået 1 nyt medlem i året 2021, – Forenede Naturmedicinere.

Etisk råd
Der har ikke været sager i etisk råd i dette arbejdsår.

Handleplan for 2022
Det har igen været et intensivt år for bestyrelsen, det fortsætter i 2022, – vi har haft mange visioner som er blevet bragt ud i livet. Vi har en del udvalg og arbejdsgrupper som arbejder med deres udviklingsarbejde, alt sammen for at styrke og konsolidere det alternative- og komplementære område.

I 2022 er det SundhedsRådet målsætning at benytte mere tid i råd og udvalg, lade energien ligge her, og holde færre BM med referater, bestyrelsens forslag er at vi afholder 6 BM årligt, hvor af de 2 BM er temadage og de 4 øvrige BM er på zoom. Ved behov kan afholdes ad hoc BM.
Vores arbejde med i Skoleudvalget, Mediegruppen og vores arbejde med Styrkelse af RAB – er prioriterede opgaver, som er meget arbejdskrævende.
Meningen med dette arbejde er at højne niveauet, og lave en manual som kan lette foreningernes arbejde med RAB-registreringer.
Jeg vil takke alle for året, dejligt at mange medlemmer/og ikke medlemmer retter henvendelse til SundhedsRådet med alle mulige problematikker, – vi forsøger at hjælpe alle, som søger vores hjælp og støtte.
TAK for tilliden.
Mange hilsener på bestyrelsens vegne Nana Hellsten
Formand for SundhedsRådet

Forkortelser
DSOM= Dansk Selskab for Ortomolekylær Medicin, KAM = Komplementær og alternativ medicin, KAB = Komplementær og alternativ behandler, RAB = Registreret alternativ behandling, SR = SundhedsRådet, SRAB = Styrelsen for Patientsikkerheds Råd vedr. Alternativ Behandling, StPS = Styrelsen for Patientsikkerhed.

Beretningen førte til en snak om autorisation vs. RAB-ordning. SundhedsRådets generelle holdning er, at vi skal støtte op om og styrke RAB-ordningen. Det arbejder vi bl.a. sammen med RABForum om.

4.Optagelse af medlemmer jvf. § 3
Ingen nye medlemmer

5.Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

Bestyrelsen havde selv et forslag om ændring i prisstrukturen i forhold til betaling, så vi bliver mere konkurrencedygtige i forhold til RABForum, som vi har mistet et enkelt medlem til. De manglende indtægter skal finansieres ved at skaffe flere støttemedlemmer til en højere pris, end støttemedlemmer betaler i dag.
Umiddelbart blev forslaget godt modtaget, og der var ingen indvendinger mod ideen om flere og dyrere støttemedlemmer. Opgaven har høj prioritet for bestyrelsen.

6.Handlingsplan for det kommende år, 2022
Bestyrelsen mødes årligt 6 gange på Zoom og 2 hele dage fysisk for at arbejde med udvalgte temaer. Vores fokus for 2022 er:
Som tidligere nævnt vil vi arbejde for at hæve kvaliteten af RAB-ordningen i samarbejde med RABForum.
Vi vil skubbe på for at genetablere samarbejdet med SRAB – som reelt har været ikke-eksisterende de sidste par år.
Vi vil også fortsætte arbejdet omkring NAFKAM.

7.Nedsættelse af faste udvalg
Et nyt midlertidigt udvalg blev stiftet:

Støttemedlemsudvalget: Mie Thorsen (Foreningen Alma), Jesper Hollensberg (Nordic College of Natural Medicine), Stine Mathieu (Dansk Heilpraktikerforening) og Nana Hellsten (Healerringen)

Ellers ingen ændringer i forhold til udvalgene fra sidste år:

PR-udvalg: Jesper Hollensberg (Nordic College of Natural Medicine, Stine Mathieu (Dansk Heilpraktiker Forening) og Frede Christensen (DAKOBE).
Optagelsesudvalg: Nana Hellsten (HealerRingen), Frede Christensen (DAKOBE) og Jesper Hollensberg (Nordic College of Natural Medicine).
Uddannelsesudvalget: Anna Iben Hollensberg (Nordic College of Natural Medicine) Rikke Goerlich (Urteskolen), Jesper Hollensberg (Nordic College of Natural Medicine), Nana Hellsten (HealerRingen).
Lovgivningsudvalget: Thomas Kjærsgaard (BioVita)og Jesper Hollensberg (Nordic College of Natural Medicine)
Udvalget for vidensdeling: Manuale Lærke (DAKOBE), Stine Mathieu (Dansk Heilpraktiker Forening) og Mie Thorsen (Foreningen Alma).

8.Regnskab
Godkendt

9.Budget
Godkendt

10.Fastsættelse af kontingent,
Ingen ændringer i år. Men ny model for 2023 på vej.

11.Fastsættelse af bestyrelsens honorar / godtgørelse
Ingen ændringer

12.Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Stine Mathieu blev genvalgt som næstformand
Mie Thorsen blev valgt som 1. suppleant
Jesper Koefoed blev valgt som 2. suppleant

13.Valg til faste udvalg
Der blev etableret en arbejdsgruppe med fokus på, hvad SundhedsRådet kan gøre for de små foreninger: Birgit Bak, Jesper Koefoed og Pia Dean.

14.Valg til eksterne råd og nævn
Sundhedsrådets repræsentanter i SRAB: 
Nana Hellsten (også medlem af forsknings og internationalt udvalg, samt det rådgivende udvalg)
Stine Mathieu (også medlem af forsknings og internationalt udvalg, samt det rådgivende udvalg)
Jesper Hollensberg 
Manuela Lærke

15.Valg til Etisk råd
Birgit valgt som 3. medlem.

16.Eventuelt
Der blev stillet forslag omkring at etablere en fælles behandlerliste på SundhedsRådets hjemmeside. Det er en større opgave – ikke mindst i forhold til vedligeholdelse. Men første skridt kunne være at linke til foreningernes egne offentlige behandlerlister.

Der blev også spurgt til input til, hvordan vi kan få mere struktur i forhold til vores samarbejde med forsikringsselskaberne. Det førte til en snak om, at dette samarbejde netop endnu er meget spædt. Flere deltagere mente, at der kan ligge en stor værdi at skubbe på dette samarbejde. Det er kroner og ører for forsikringsselskaberne, hvis vi kan levere billigere resultater end deres nuværende ordninger. Der ligger stadig en del benarbejde, bl.a. i at få klienter/patienter til selv at henvende sig til forsikringsselskaberne.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *