Referat fra SundhedsRådets repræsentantskabsmøde den 20.09.21

SundhedsRådets repræsentantskabsmøde den 20.09.2021 i Odins Park, Odense.

Til stede:
Nana Hellsten, Stine Mathieu, Ida Mette Holm, Lone Rasmussen, Manuela Lærke, Birgit Bak, Jesper Hollensberg, Mie Thorsen, Jesper Koefoed

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmeudvalg
3. Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra udvalg, råd og nævn
4. Optagelse af medlemmer jvf. § 3
5. Indkomne forslag
6. Handlingsplan for det kommende år 2020/2021
7. Nedsættelse af faste udvalg
8. Regnskab
9. Budget
10. Fastsættelse af kontingent
11. Fastsættelse af bestyrelsens honorar / godtgørelse
12. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
13. Valg til faste udvalg
14. Valg til eksterne råd og nævn
15. Valg til Etisk råd
16. Eventuelt

1. Dirigent

Nana Hellsten

2. Referent og stemmeudvalg

Jesper Hollensberg

3. Bestyrelsens beretning

SundhedsRådets medlemmer
SundhedsRådet har pt 8 skolemedlemmer, 7 foreningsmedlemmer og 4 støttemedlemmer. Bestyrelsens sammensætning:

SundhedsRådets (SR) bestyrelse har siden sidste repræsentantskabsmøde bestået af:
Nana Hellsten formand, Healer-Ringen, Repræsentant i SRAB
Stine Mathieu, næstformand. Dansk Heilpraktikerforeningen, Repræsentant i SRAB
Jesper Hollensberg, NCNM. Repræsentant i SRAB
Manuela Lærke, DAKOBE, Repræsentant i SRAB.
Lone Møller DAKOBE.

Administrativ medarbejder:
Liejane Rasmussen er SR’s administrative medarbejder. Liejane kontaktes på
bogholderi@sundhedsraadet.dk

Bestyrelsesmøder:
Der er afholdt 9 Skype møder i bestyrelsen.
Bestyrelsen var helt ny, og har skulle finde et fælles fodslag. Det har været en dynamisk og arbejdsvillig bestyrelse, alle har være positive, aktive og fremtidsvisionære. Bestyrelsen har i dette arbejdsår har afholdt 9 zoommøder i bestyrelsen.
I denne periode har Jesper Hollensberg ønsket at blive løst fra opgave som næstformand, Stine Mathieu blev herefter valgt som ny næstformand.

Møder med RABforum:
SundhedsRådet fik kontakt til Mette Sahlholt som er Skoleleder på Københavns Zoneterapeutskole, Mette Sahlholt havde startet facebookgruppen ”For bevaring af RAB-registreringen” for at synliggøre den trussel som det Alternative- og Komplementære område har følt fra politisk side.
Dette samarbejde med Mette Sahlholt førte til at SundhedsRådet og RABforum gik sammen om at banke dørene ind hos de sundhedspolitiske ordførere på Christiansborg, indtil at Christiansborg også blev lukke ned for besøgende.
Vi havde samtaler/kontakt med alle partier, med undtagelse af de Radikale. Alle partier tilkendegav at de ikke havde problemer med RAB-registreringsordningen, – de ønskede ikke at ændre den – flere sagde at uden RAB-ordningen ville vi være tilbage til ”Wildwest” igen.
Ud af dette samarbejde opstod et rigtig godt samarbejde med RABforum, – RABforums formand Anette Hansen og jeg – aftalte at vi samme ville starte et samarbejde for at styrke RAB-ordningen.
RABforum og SundhedsRådet startede et samarbejde med jævnlige møder, og resultatet er blevet 3 aktive arbejdsgrupper på tværs af foreningerne.
Kontakt og samarbejde med STPS
Styrkelse af RAB-ordningen
Medie-udvalg

Møder i STPS/SRAB:
Normalt inviterer STPS til møder i SRAB 2 gange årligt, herunder også 2 underudvalgsmøder i Rådgivende udvalg, og i Internationalt/ Forskningsudvalg.
I året 2019/2020 har samarbejdet med STPS/SRAB være noget udfordret på grund af Covid-19 pandemien. De medarbejdere i STPS som arbejder med SRAB, har haft andre arbejdsopgaver under pandemien. Hvorfor området og samarbejdet har ligget i dvale.
SRAB har i perioden siden sidste Repræsentantskabsmøde i 2020 ikke været møde i SRAB – det Rådgivende udvalg har afholdt 1 møde (21. februar 2020) og ingen møder i det

Internationale/Forskningsudvalg.
SundhedsRådets repræsentanter i SRAB i 2020/2021 har været:
Nana Hellsten (også medlem af forsknings og internationalt udvalg, samt det rådgivende udvalg)
Jesper Hollensberg (også medlem af forsknings og internationalt udvalg, samt det rådgivende udvalg)
Stine Mathieu
Manuela Lærke

Officielle referater fra SRAB-møderne findes på SST’s hjemmeside www.sst.dk

Samarbejde med STPS under Covid-19.
SundhedsRådet har under pandemien og nedlukningerne ikke haft nogen kontakt eller samarbejde med STPS. Vi har ikke haft mulighed for have kontakt med STPS i forhold til vores område, al information som SundhedsRådet har sendt ud, har vi selv søgt på myndighedernes hjemmesider, og relevant viden er formidlet videre til vores medlemmer.

Registreringsgodkendelser:
STPS har siden 1. november 2019 ansat en jurist Jens Vikner, hvis arbejdsområde bl.a er at sikre at hele RAB/området er opdateret, samt at behandlingstiden for ansøgninger fra foreninger som ansøger om at blive godkendt RAB-registrerende skal blive kortere. Det har også været et ønske fra STPS, at foreningerne fik en mere direkte kommunikation til en person i STPS, som er ansvarlig for dette område.

Alle foreninger som er RAB-registrerede af STPS, har I efteråret 2020 være dispenseret for at skulle indsende dokumentation til STPS. STPS og Jens Vikner ikke ønsket denne revision i år på grund af pandemien, da landet har været lukke ned i flere perioder. Det har drejet sig om foreningsvedtægter, referater for generalforsamlinger samt medlemmernes dokumentation for uddannelse/efteruddannelse. Næste revision august 2021.
I praksis har det vist sig, at det stadig er langtrukkent for en forening at få en RAB-registrerings tilladelse, selv med advokat bistand. Der er stadig foreninger som oplever samarbejdet med STPS utrolig trægt.

Hjemmesiden:
SundhedsRådets bestyrelse har det sidste år ønsket at ”facelifte” eller forny vores hjemmeside. Vi arbejdet med 2 versioner. Enten at revidere/forenkle nuværende hjemmeside eller starte på ny med at få lavet en helt ny hjemmeside.

SundhedsRådets bestyrelse valgte at få lavet en helt ny hjemmeside, da systemet bag den gamle hjemmeside ikke var opdateret til nye opgaver.
SundhedsRådet indgik samarbejde med grafiker Karen Krarup, dette samarbejde gav SundhedsRådet et nyt udtryk og logo. Hjemmesiden er stadig under opbygning, men alt gammel tekst er i første omgang overført til den nye hjemmeside.
Vi er meget glade for dette arbejde, det giver os mulighed for selv at ændre og opdaterer tekst, – og dermed have en mere dynamisk hjemmeside

Optagelse af nye medlemmer:
SundhedRådet har ikke fået nye medlemmer i året 2020/2021.

Etisk råd:
Der har ikke været sager i etisk råd i dette arbejdsår.

Det har været et intensivt år for mig som Formand og for bestyrelsen, – vi har haft mange visioner som er blevet bragt ud i livet – vi har mange udvalg og arbejdsgrupper som arbejder med deres udviklingsarbejde, alt sammen for at styrke og konsolidere det alternative- og komplementære område.
Jeg vil takke alle for året, dejligt at mange medlemmer/og ikke medlemmer retter henvendelse til SundhedsRådet med alle mulige problematikker, – vi forsøger at hjælpe alle, som søger vores hjælp og støtte.

TAK for tilliden.
Mange hilsener på bestyrelsens vegne Nana Hellsten
Formand for SundhedsRådet

Forkortelser:
DSOM= Dansk Selskab for Ortomolekylær Medicin, KAM = Komplementær og alternativ medicin, KAB = Komplementær og alternativ behandler, RAB = Registreret alternativ behandling, SR = SundhedsRådet, SRAB = Styrelsen for Patientsikkerheds Råd vedr. Alternativ Behandling, StPS = Styrelsen for Patientsikkerhed.

4. Optagelse af medlemmer

Ingen nye

5. Indkomne forslag

Ingen.

6. Handleplan for det kommende år 2020/2021

Bestyrelsens handlingsplan frem til næste repræsentantskabsmøde:
Indtil næste repræsentantskabsmøde – som finder sted allerede marts 2022 – vil bestyrelsen først og fremmest bevare sit fokus på det politiske arbejde, som det er beskrevet i beretningen.

7. Nedsættelse af faste udvalg

PR-udvalg: Jesper Hollensberg (Nordic College of Natural Medicine) og Stine Mathieu (Dansk Heilpraktiker Forening) fortsætter. Lone Rasmussen (DAKOBE)
Optagelsesudvalg: Nana Hellsten (HealerRingen), Charlotte Yde (FDNM), Lone Rasmussen (DAKOBE)
Uddannelsesudvalget: Anna Iben Hollensberg (Nordic College of Natural Medicine) Rikke Goerlich (Urteskolen) Manuela Lærke (DAKOBE)
Lovgivningsudvalget: Thomas Kjærsgaard (BioVita) og Jesper Hollensberg (Nordic College of Natural Medicine)
Udvalget for vidensdeling: Manuale Lærke (DAKOBE), Stine Mathieu (Dansk Heilpraktiker Forening) og Mie Thorsen (Foreningen Alma).
Etisk udvalg: Lene Oddershede, og Charlotte Lillegaard fortsætter.

8. Regnskab

Gennemgået og godkendt.

9. Budget

Gennemgået og godkendt.

10. Fastsættelse af kontingent

Ingen ændringer.

11. Fastsættelse bestyrelsens honorar

Ingen ændringer.

12.Valg til bestyrelsen

Nana Hellsten er genvalgt som formand.
Jesper Hollensberg og Manuela Lærke er genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.
Stine Mathieu er ikke på valg.
Frede Christensen er valgt i stedet for Lone Møller, som trækker sig af personlige årsager.
Til suppleanter er valgt Jesper Koefoed (FRFM), Lone Møller og Ida Mette Holm (DET)

13. Valg til faste udvalg


PR-udvalg: Jesper Hollensberg (Nordic College of Natural Medicine) og Stine Mathieu (Dansk Heilpraktiker Forening). Lone Rasmussen (DAKOBE) træder ud. Frede Christensen (DAKOBE) træder ind.

Optagelsesudvalg: Nana Hellsten (HealerRingen). Lone Rasmussen (DAKOBE) træder ud. Frede Christensen (DAKOBE) og Jesper Hollensberg (Nordic College of Natural Medicine) træder ind.

Uddannelsesudvalg: Anna Iben Hollensberg (Nordic College of Natural Medicine) Rikke Goerlich (Urteskolen). Manuela Lærke (DAKOBE) træder ud. Skolen kan vælge at dele mandatet. Jesper Hollensberg træder ind og deler mandatet med Anna Iben for Nordic College of Natural Medicine. Nana Hellsten (HealerRingen) træder ind.

Lovgivningsudvalg: Thomas Kjærsgaard (BioVita) Jesper Hollensberg (Nordic College of Natural Medicine)

Udvalg for vidensdeling: Manuale Lærke (DAKOBE), Stine Mathieu (Dansk Heilpraktiker Forening) og Mie Thorsen (Foreningen Alma).

14. Valg til eksterne råd og nævn

Sundhedsrådets repræsentanter i SRAB: 
Nana Hellsten (også medlem af forsknings og internationalt udvalg, samt det rådgivende udvalg)
Stine Mathieu (også medlem af forsknings og internationalt udvalg, samt det rådgivende udvalg) 
Jesper Hollensberg og 
Manuela Lærke

15. Valg til etisk råd

Lene Oddershede, Charlotte Lillegaard fortsætter. Merete Klinkvort og Bente Skovborg afventer svar.

16. Eventuelt

Punktet valg til intern revisor var egentlig fjernet fra dagsordenen, da vi har købt os til en ekstern revisor – som garant for, at regnskabet stemmer. 
Men Birgit Bak blev valgt som intern revisor – som garant for, at bestyrelsen bruger penge i overensstemmelse med formål og handlingsplaner, i overensstemmelse med SundhedsRådets vedtægter.

Spørgsmål til bestyrelsen:
Er der fælles retningslinjer for efteruddannelse i forhold til RAB? Det er der ikke pt – men det kunne være en opgave for SundhedsRådet at se på.

Næste repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2022

Odin Havnepark, Odense kl. 10.00 – 15.00.

Sæt kryds i kalenderen.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *