SundhedsRådets vedtægter

Stiftet den 3. januar 1998

SundhedsRådet er en paraplyorganisation for komplementær/alternativ behandling i Danmark og arbejder for:

  • En helhedspræget forståelse for sundhed og sygdom i et ligeværdigt samarbejde med det etablerede sundhedssystem
  • At integrere komplementær / alternativ behandling i den offentlige sektor i et ligeværdigt samarbejde
  • At den enkelte borger har valgfrihed mellem komplementær / alternativ behandling og konventionel behandling på lige økonomiske vilkår

§ 1 Organisationens navn og hjemsted

Stk. 1 Organisationens navn er SundhedsRådet.
Stk. 1 SundhedsRådet har værneting i København og adresse hvor, det til enhver tid besluttes, at administrationen af organisationen skal finde sted.
Stk. 3 SundhedsRådets geografiske interesseområde er Danmark incl. Grønland og Færøerne.

§ 2 SundhedsRådets formål

Stk. 1 At udbrede kendskabet til og forståelsen for komplementær/alternativ behandling som behandlingsformer, der virker sundhedsfremmende ved at understøtte kroppen og sindet og dermed klientens egne helbredende kræfter.
Stk. 2 At gøre komplementær/alternativ behandling synlig for borgerne.
Stk. 3 At formidle viden om og repræsentere komplementær/alternativ behandling overfor politikere, offentlige myndigheder, andre sundhedsorganisationer og internationale relationer.

§ 3 Optagelsesbestemmelser

Stk. 1 Som ordinært medlem optages behandlerforeninger og skoler med baggrund i alternativ sundhedsforståelse.
Stk. 2 Som støttemedlemmer optages erhvervs- og brugerorganisationer med baggrund i alternativ sundhedsforståelse, behandlerforeninger og skoler, som er interesseret i SundhedsRådets arbejde, samt enkeltpersoner, som ønsker at støtte SundhedsRådet. Foreninger og skoler kan kun være støttemedlem i et år, hvorefter de overgår til ordinært medlemskab eller frameldes.
Stk. 3 Som Æresmedlemmer kan udnævnes personer, som via aktiv handlen har arbejdet for eller kan støtte opfyldelsen af SundhedsRådets formålsparagraffer.
Stk. 4 Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for optagelse af nye medlemmer.
Stk. 5 Optagelsen sker på baggrund af indstilling fra bestyrelsen og efter formel godkendelse på førstkommende repræsentantskabsmøde.

§ 4 Udmeldelse

Stk. 1 Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen og med en måneds varsel til udløbet af en kontingentperiode.
Stk. 2 Refusion af kontingent kan ikke finde sted.

§  5 Eksklusion

Stk. 1 Medlemmer kan af etisk råd indstilles til eksklusion, hvis de på trods af påtale fra Etisk råd eller SundhedsRådets bestyrelse, enten ved passivitet eller aktiv handling, har handlet i uoverensstemmelse med SundhedsRådets vedtægter.
Stk. 2 Endelig beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning, hvorved alle medlemsrettigheder bortfalder.
Stk. 3 Repræsentanter for det til eksklusion indstillede medlem har taleret på det bestyrelsesmøde, hvor sagen er på dagsordenen til beslutning.
Stk. 4 Beslutningen om eksklusion meddeles foreningens øvrige medlemmer på førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde
Stk. 5 Refusion af kontingent kan ikke finde sted.

§ 6 Genindmeldelse

Stk. 1 Bestyrelsen kan efter skriftlig ansøgning godkende genindmeldelse af et medlem, som er ekskluderet, såfremt det findes tilstrækkeligt begrundet, og kriterier for medlemskab i øvrigt er opfyldt.
Stk. 2 Genindmeldelse behandles som optagelse af nye medlemmer jf. § 3.

§ 7 Medlemsrettigheder og pligter

Stk. 1 Enhver, der tilhører en af medlemskategorierne i § 3 stk. 1 og stk. 2 og som kan tilslutte sig SundhedsRådets vedtægter kan optages som medlem af SundhedsRådet i henhold til retningslinjerne i § 3 stk. 3
Stk. 2 SundhedsRådets ordinære medlemmer jf. § 3 stk. 1. har ret til at bruge medlemskabet af SundhedsRådet og dettes logo i forbindelse med egen skiltning og markedsføring efter retningslinjer godkendt af repræsentantskabet.
Stk. 3 Personer som efter valg eller udpegning repræsenterer SundhedsRådet, skal handle i overensstemmelse med SundhedsRådets vedtægter og vedtagelser.
Stk. 4 Varetagelse af tillidsposter i SundhedsRådets regi forudsætter til stadighed personligt medlemskab af den medlemsforening eller tilknytning til den skole, som er grundlaget for valgbarheden.

§ 8 Repræsentantskabsmødet
Stk. 1 Repræsentantskabsmødet er SundhedsRådets øverste myndighed.
Stk. 2 Repræsentantskabet består af op til 3 repræsentanter fra hvert ordinært medlem jf. § 3 stk. 1., alle valgbare til bestyrelse, råd, nævn og udvalg og med stemmeret.
Stk. 3 Støttemedlemmer jf. § 3 stk. 2. kan deltage som tilforordnede med op til 3 repræsentanter hver, alle med taleret, men uden stemmeret eller valgbarhed til bestyrelse, råd eller nævn. <
Stk. 4 Støttemedlemsrepræsentanter kan vælges til SundhedsRådets udvalg.
Stk. 5 Repræsentantskabet vælger en bestyrelse bestående af formand, kasserer og op til 5 bestyrelsesmedlemmer blandt de valgbare repræsentanter.
Stk. 6 Repræsentantskabet kan beslutte, at SundhedsRådet skal have et forretningsudvalg og kan fastlægge en forretningsorden for dette.
Stk. 7 Kun punkter, der er optaget på Repræsentantskabsmødets dagsorden, kan komme til bindende afstemning.
Stk. 8 Vedtagelser/forkastning af dagsordensforslag på Repræsentantskabsmødet føres til referat. Referat skal godkendes og underskrives af mødets referent, dirigent og bestyrelsesformand.

§ 9 Ordinært Repræsentantskabsmøde

Stk. 1 Afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
Stk. 2 Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før repræsentantskabsmødet.
Stk. 3 Indkaldelse sker skriftligt til hvert enkelt medlem med mindst seks ugers varsel. Dagsorden, bestyrelsens beretning, budget og regnskab samt indsendte forslag fra bestyrelse og medlemmer udsendes til repræsentantsskabsmedlemmerne senest 14 dage før repræsentantskabsmødet.
Stk. 4 Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmeudvalg
3. Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra udvalg, råd og nævn 4. Optagelse af medlemmer jvf. § 3
5. Regnskab
6. Indkomne forslag
7. Handlingsplan for det kommende år
8. Nedsættelse af faste udvalg:

  1. Optagelsesudvalg
  2. Etisk råd

9. Budget

10. Fastsættelse af kontingent
11. Fastsættelse af bestyrelsens honorar / godtgørelse 12. Valg af formand (hvert andet år)
13. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 14. Valg til faste udvalg
15. Valg til eksterne råd og nævn
16. Valg af intern revisor og suppleant
17. Eventuelt

§ 10 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Stk. 1 Hvis et flertal af bestyrelsesmedlemmer eller minimum 25 % af SundhedsRådets ordinære medlemmer skriftligt fremsætter anmodning om afholdelse af ekstraordinær repræsentantskabsmøde, skal dette ske senest otte uger efter anmodningens fremkomst.
Stk 2. Anmodningen skal indeholde angivelse af de punkter, som ønskes behandlet.
Stk. 3 Indkaldelse kan i øvrigt ske efter gældende regler for indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde.
Indkaldelse skal indeholde det/de forslag, som ønskes behandlet.
Stk. 4 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan ikke afholdes to uger før og to uger efter det ordinære repræsentantskabsmøde.

§ 11 Afstemningsregler

Stk. 1 Før hver afstemning gennemgår dirigenten fremgangsmåden ved den konkrete afstemning. Det gælder hvad enten det vedrører valg eller beslutninger af anden art.
Stk. 2 Alle afstemninger, undtagen vedtægtsændringer, afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede repræsentanter. Simpelt flertal betyder at antallet af ja- stemmer skal overstige antallet af nejstemmer.
Stk. 3 Hvis en post som bestyrelsesmedlem eller suppleant er ledig og der er opstillet to eller flere kandidater, bliver den person valgt, som får flest stemmer. Hvor der er tale om valg mellem flere personer skal afstemningen altid ske skriftligt. Står stemmerne lige, må der trækkes lod om den konkrete post.
Stk. 4 Ved afstemning om andre beslutninger gælder det, at et forslag er vedtaget, hvis der er simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er forslaget ikke vedtaget og bortfalder derfor.
Stk. 5 Hver stemmeberettiget repræsentant har én stemme.
Stk. 6 Enhver afstemning på repræsentantskabsmødet skal foregå skriftligt, såfremt dirigenten eller fem repræsentanter kræver det.
Stk. 7 Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
Stk. 8 Kun de, som repræsenterer SundhedsRådets ordinære medlemsorganisationer eller skoler jf. § 3 stk. 1, har stemmeret på Sundhedsrådets repræsentantskabsmøde.

§ 12 Vedtægtsændringer

Stk. 1 Vedtægtsændringer kan vedtages, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede repræsentanter er til stede, og mindst 2/3 af disse stemmer herfor.
Stk. 2 Er der ikke 1/3 af de stemmeberettigede repræsentanter fremmødt, men halvdelen af de fremmødte stemmer for vedtægtsændringer, kan vedtægtsændringer vedtages på et efterfølgende ordinært eller ekstraordinært repræsentantskabsmøde med 2/3 flertal uden hensyn til fremmødet.

§ 13 Tegningsret

Stk. 1 SundhedsRådet tegnes af formanden og kasserer eller næstformand i forening.

§ 14 SundhedsRådets DebatForum

Stk. 1 DebatForum skal skabe rammerne for viden om og diskussion af væsentlige emner af fælles interesse for SundhedsRådets medlemmer.
Stk. 2 DebatForum er åbent for alle med tilknytning til SundhedsRådets medlemmer.
Stk. 3 Bestyrelsen har ansvar for planlægning og afvikling af møderne i DebatForum.
Stk. 4 Alle med adgang til DebatForum kan bidrage med forslag til emner og ideer til drøftelse på DebatForum.

§ 15 Bestyrelsen

Stk. 1 Bestyrelsen består af formand og 4 medlemmer, som vælges blandt repræsentanterne for de ordinære medlemmer jf. § 3 stk. 1 for en periode på 2 år.
Stk. 2 Suppleanter til bestyrelsen vælges hvert år.
Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer.
Stk. 4 Bestyrelsen kan oprette eller nedlægge ad hoc udvalg efter behov samt udpege udvalgsmedlemmer hertil.
Stk. 5 Dersom et bestyrelsesmedlem afgår i funktionsperioden, indtræder en suppleant, der fungerer frem til førstkommende repræsentantskabsmøde, hvor et nyt bestyrelsesmedlem kan vælges for en 2-årig periode.
Stk. 6 Bestyrelsen forestår SundhedsRådets daglige drift og træffer beslutning i løbende sager.
Stk. 7 Bestyrelsen har ansvar for planlægning og afvikling af møder i SundhedsRådets regi.
Stk. 8 Bestyrelsen godkender optagelse af nye medlemmer jf. § 3.
Stk. 9 Bestyrelsen kan indstille medlemmer til eksklusion jf § 5 stk 1.
Stk. 10 Bestyrelsen kan godkende genindmeldelse af medlem jf. § 6 stk 1.
Stk. 11 Bestyrelsen har ansvaret for udførelsen af repræsentantskabets beslutninger.
Stk. 12 Bestyrelsen kan uddelegere opgaver til andre med reference til og under ansvar af bestyrelsen
Stk. 13 Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog afholdes mindst fire møder om året.
Stk. 14 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, heriblandt enten formanden eller næstformanden er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende, ved formandens fravær næstformandens.
Stk. 15 Der føres protokol/referat ved bestyrelsesmøderne.
Stk. 16 Bestyrelsen kan tilknytte nødvendige resurser og anvende de nødvendige midler til både faste udvalg, ad hoc udvalg, PR og til administrative opgaver i foreningen.
Stk. 17 Bestyrelsen kan fastsætte et gebyr til behandling af klager indbragt for det etiske råd.

§ 16 Etisk råd

Stk. 1 Etisk råds formål er at sikre opretholdelsen af en høj etisk standard blandt SundhedsRådets skolemedlemmer. Etisk råd arbejder efter SundhedsRådets etiske retningslinier.
Stk. 2 Til Etisk råd vælges 5 medlemmer for to år ad gangen. Etisk råds medlemmer vælges blandt SundhedsRådets medlemmer således at mindst et medlem vælges fra et skolemedlem, og mindst et medlem fra en af SundhedsRådets foreninger samt mindst et medlem som ikke er medlem af SundhedsRådet.
Stk. 3 Etisk råd skal have en sammensætning, der er betryggende for parterne. Dette indebærer, at intet medlem af Etisk råd må have særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, herunder have andre tillidsposter i SundhedsRådet, eller have nærtstående, der har en sådan interesse. Endvidere må ingen personer deltage i en sags behandling, såfremt der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.
Stk. 4 Medlemmer af Etisk råd kan ikke samtidig være medlemmer eller suppleanter af SundhedsRådets bestyrelse.
Stk. 5 Etisk råd konstituerer sig selv med formand og næstformand. Sager, som kræver beslutning i Etisk Råd, afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende, ved formandens fravær næstformandens.
Stk. 6 SundhedsRådets etiske råd behandler klager over foreningens skolemedlemmer, herunder over manglende overholdelse af det etiske regelsæt, ligeledes kan nuværende og tidligere medlemmer samt ansøgere om medlemskab indbringe sager om berettigelsen af foreningens afgørelser i relation til medlemskab. Klager skal indgives skriftligt. Der behandles ikke anonyme klager. Sagsbehandlingen skal være afsluttet senest 8 uger efter at klagen er modtaget.
Stk. 7 Parterne skal efter anmodning have indsigt i det materiale, der indgår i sagen inden 4 uger efter anmodningens modtagelse. Medlemmerne af Etisk råd har tavshedspligt om de forhold, der er kommet til deres viden i forbindelse med rådsarbejdet. Etisk råd kan anmode SundhedsRådets bestyrelse om at få tildelt juridisk bistand.
Stk. 8 Afgørelser skal være skriftlige og begrundede. Der skal ske partshøring, før der træffes afgørelse.
Stk. 9 Såfremt SundhedsRådets bestyrelse beslutter at fratage et medlem dets medlemsrettigheder, skal denne beslutning meddeles på førstkommende ordinære eller eventuelle ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Beslutningen kan offentliggøres på SundhedsRådets hjemmeside.
Stk. 10 Alle involverede parter skal have adgang til genoptagelse af en sag, hvis der viser sig at være ændringer i afgørelsesgrundlaget. Denne mulighed for genoptagelse af en sag bortfalder 2 år efter afgørelsen er truffet.
Stk. 11 Etisk råd kan sanktionere overtrædelser af SundhedsRådets vedtægter og regler, herunder ved irettesættelse, samt fratagelse af medlemskab. Etisk råds afgørelser kan indbringes for domstolene.

§ 17 Kontingent

Stk. 1 Kontingent fastsættes af repræsentantskabet, og bestyrelsen kan fastsætte betalingster- minerne.

§ 18 Regnskab og revision

Stk. 1 Regnskabsåret er kalenderåret.
Stk. 2 Regnskabet revideres af intern og/eller ekstern revisor efter repræsentantskabets beslutning.

§ 19 SundhedsRådets opløsning

Stk. 1 Opløsning af SundhedsRådet kan ske efter beslutning herom på 2 repræsentantskabsmøder med mindst 3 måneders mellemrum, hvor 3/4 af de på repræsentantskabsmødet fremmødte stemmeberettigede repræsentanter stemmer for.
Stk. 2 Foreningens midler skal anvendes til velgørende formål eller til formål, der svarer til SundhedsRådets formålsparagraf. Det besluttende repræsentantskab afgør dette ved almindeligt flertal.

Som vedtaget på stiftende møde den 3. januar 1998.
Med vedtægtsændringer ved repræsentantskabsmøderne 1.11.1998, 31.10.1999, 11.11.2000, 3.11.2001, 16.5.2002, 15.5.2004, 16.5.2008, 6.5.2009, 23.5.2013, 15.5. 2014, 28.4. 2016. 25.5.2017, 12.4. 2018.

Sundhedsrådets vedtægter kan downloades her som pdf fil

SUNDHEDSRÅDETS-VEDTÆGTER-2019-2