Vejledende retningslinjer for RAB-opdatering

Det er vores ambition at alle foreninger godkendt af STPS til at RAB registrere kommer til at
benytte disse fælles mindstekrav. Bekendtgørelsen vedr. registreringsordningen kræver, at et RAB-registreret medlem løbende skal vedligeholde og opdatere sin faglige viden.

Vedligeholdelsen skal indebære at der består et lærer/elevforhold jf. Styrelsen for patientsikkerheds regler, og i øvrigt følge anvisningerne nedenfor.

Paraplyorganisationernes fælles mindstekrav

Som RAB-registreret/godkendt behandler er man forpligtet til at vedligeholde og opdatere sin
uddannelse med minimum 30 timer inden for en periode på tre år. RAB-beviset fornyes således hvert tredje år. Perioden er individuel afhængig af datoen på RAB-beviset.

De 30 timer kan f.eks. fordeles på:

 • den primære behandlingsform minimum 6 timer
 • obligatoriske basisfag
 • etik og etiske regler
 • basal sundhedslovgivning og klinikvejledning
 • klientbehandling og kommunikation
 • psykologi
 • anatomi, fysiologi og patologi/sygdomslære
 • hygiejnekursus
 • førstehjælp

Supervision/gruppesupervision – Professionsfaglig supervision, ikke kollegial supervision,
maximalt 10 timer af de i alt 30 timer eller 1/3 af efteruddannelsen.
Definition på supervision: “Supervision er en metode til refleksion – en overvejende
pædagogisk og psykologisk proces, hvor den enkelte forholder sig til sit professionelle
arbejde, både det faglige og det relationelle og set i lyset af den kontekst arbejdet udføres i.
I forståelsen af begrebet professionel ligger der ud over den rent faglige, også den personlige
dimension som fordrer, at man forholder sig til sig selv som menneske.”

 • repetition og genopfriskning
 • deltagelse i forskningsprojekter – aktiv deltager i et forskningsprojekt, dvs. at ens navn skal figurere i projektet/beskrivelsen
 • deltagelse på konferencer, ind og udland

Et kursus skal have en varighed på minimum 4 timer, dog kan kurser a 2 X 2 timer
godkendes hvis der er sammenhæng i indholdet, f.eks. 2 timer den ene uge og 2 timer den
næste.

Kurser skal være forhåndsgodkendte i foreningen, eller foreningen skal fastsætte rammer for hvilke
kurser der kan benyttes til opdatering.

For at få efteruddannelsen godkendt, skal der foreligge dokumentation i form af deltagerbevis med
angivelse af uddannelsens indhold, timeantal, dato, skolens/undervisers navn og cv.