Anprisningsforordningen

FAQ  for behandlere om anprisning – hvad må vi sige?

Hvad siger Anprisningsforordningen?

Er der restriktioner for hvad man må sige, når man ikke sælger produkter i klinikken og ikke har kommercielle interesser?

Her er det dejligt nemt, for så er man ikke underlagt anprisningsforordningen.

Så længe det ikke har et kommercielt sigte, altså at man ikke sælger produkter eller i øvrigt har kommercielle interesser i at reklamere for en given producent eller et givent/specifikt produkt, kan man anbefale diverse vitaminer/mineraler/urter/kostanvisninger mv. som passer til klientens behov – og også anbefale specifikke produkter og fødevarer til specifikke lidelser og helbredsproblematikker.

Hvornår har man kommercielle interesser?

Det har man, når man på en eller anden måde har indtægter, der er relateret til produkter/producenter. Man har altså kommercielle interesser, når man sælger produkter i sin klinik, når man er ansat i, eller er ejer af, en helsekostbutik, Matas, internet-butik, eller lignende, eller hvis man på nogen måde er aflønnet af en producent – hvis man fx arbejder som konsulent eller holder foredrag sponsoreret af en producent. Dette gælder også, når man sidder og har minikonsultationer i en helsekostbutik, eller Matas, eller via internettet (hvad enten man er aflønnet af en producent/forhandler eller gør det gratis).

Hvornår er man underlagt reglerne i anprisningsforordringen?

Ligeså snart man har kommercielle interesser, så er man ikke længere blot behandler, og man er dermed underlagt anprisningsforordningen – både i sit virke som behandler og i sit øvrige virke som fx helsekostekspedient, tester i en helsekostbutik osv. Når man er underlagt reglerne i anprisningsforordningen, skal man følge de regler og restriktioner, der er. Læs mere i nedenstående links til lovgivningen.

Når man er underlagt anprisningsforordningen, må man som behandler ikke anbefale produkters (dette inkluderer også fødevarers) sygdomsbekæmpende, helbredsoptimerende og sundhedsfremmende egenskaber. Undtaget er naturligvis de produkter, der er godkendte som naturlægemidler til at behandle specifikke problemer. Nogle kosttilskud har desuden lovlige anprisninger, som man godt må oplyse om. I henhold til disse kosttilskud er det dog ikke tilladt at anbefale fx én bestemt type c-vitamin fra firma X frem for en anden fra firma Y, idet det er på c- vitamin generelt (og ikke type- eller produktspecifikt) at anprisningen foreligger.

Hvordan tolker myndighederne lovgivningen?

SundhedsRådet har i årevis beskæftiget sig med anprisningsreglerne. For nogle år siden mødtes SundhedsRådets formand og næstformand samt en juridisk ekspert med Fødevarestyrelsens jurister for at forsøge at få klarlagt reglerne. Der har været talt en del om det på SundhedsRådets medlemsmøder efterfølgende, og der blev i 2012 udformet en quiz om lovgivningen. Der er dog stadig behov for mere lavpraktisk information om, hvorledes reglerne skal tolkes i praksis. Derfor er disse FAQ udarbejdet.

Fødevarestyrelsens udmeldinger om, hvordan vi skal agere:

 Hvis man på noget tidspunkt har sagt/anbefalet/skrevet om ernæring, vitaminer, mineraler og lægeplanters gavnlige virkning, som er ud over de fastsatte, godkendte anbefalinger og anprisninger, kan man ikke blive grønthandler eller helsekostekspedient eller være ansat hos en kosttilskudsproducent. Dette er fordi anprisningsforordningen gælder så snart der er kommercielle interesser i spil. Forordningen er til for at beskytte forbrugerne mod falske påstande i forbindelse med salg.

Omvendt gør det ikke noget, at man tidligere har arbejdet med salg eller reklame af helsekost og produkter, hvis man senere beslutter sig for udelukkende at være behandler eller skribent. Således lægges der op til, at man godt kan gå den ene, men ikke den anden vej. Og under alle omstændigheder kan man ikke gøre begge ting samtidigt – uden at være underlagt de tidligere omtalte restriktioner.

Juristerne insisterede desuden på, at der ikke er en forældelsestid. Hvis man nogensinde har sagt/anbefalet/skrevet noget som helst om ernæring, vitaminer, mineraler og lægeplanters gavnlige virkning, bliver det betragtet som anprisning, hvis man på noget tidspunkt derefter har kommerciel interesse i de fødevarer og produkter, man tidligere har omtalt. Det er ikke helt til at forstå, at der ikke er en forældelsesfrist, men sådan udlægges det fra myndighedernes side.

Må man have kommercielle interesser og være behandler på samme tid?

Ja, man må gerne have kommercielle interesser og samtidigt være erhvervsdrivende behandler. Men i den situation, er man som nævnt underlagt anprisningsforordningen – også i klinikken. Det betyder i praksis, at “anvendelse af ernærings- og sundhedsanprisninger på fødevarer skal være i overensstemmelse med gældende EU-regler (Anprisningsforordningen og dens gennemførelsesbestemmelser). Kun godkendte ernærings- og sundhedsanprisninger kan anvendes.”

 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Tak til Kirsten Hartvig, naturopath/herbalist og konsulent i Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling, for råd og vejledning i forbindelsen med udarbejdelsen af disse FAQ.

Udarbejdet i februar 2017

Vi tager forbehold for eventuelle kommende ændringer og tilføjelser.

Find anprisningsforordningen her: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Ernaerings-og-sundhedsanprisninger–lovstof.aspx

 

Find anprisningsvejledningen her: http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179944